Uspořádání místnosti pro otevřené vyučování

Uspořádání místnosti - učebny pro otevřené vyučování vyplývá z požadavků na organizaci práce v tomto didaktickém konceptu. Dětem je třeba poskytnout mnohem více možností  pro vnitřně motivované učení. To vyžaduje zásadní změnu tradiční školní místnosti.

o4.jpg (87301 bytes)  Školní třída - učebna, jak ji známe z převážné většiny našich škol, vyhovuje frontálnímu způsobu výuky. Školní lavice (stolky) jsou za sebou zpravidla ve třech řadách.  Žáci sedí ve dvojicích, mohou však sedět i po jednom.  Pokud je na čelní stěně státní znak nebo obraz prezidenta, je to také určitá tradice sahající více než 200 let do minulosti. Chápání významu stěn v místnosti (čelní - hlavní, boční zadní) je tedy záležitost používaných metod i otázka konvence.  

Učebna, kde se pracuje podle zásad otevřeného vyučování, je účelně upravený prostor pro nejrůznější činnosti, zejména pro samostatnou a tvořivou činnost dětí, která je podmínkou úspěšného učení. Celý prostor třídy je učebním prostorem, v němž se žáci mohou často sami volně pohybovat a mají tak příležitost vytvářet si individuální příležitosti k pochopení učiva. Mají-li žáci možnost volně zacházet s různými učebními materiály a pomůckami, stávají se nezávislejšími na učiteli. V nejlepším případě sami pro sebe naleznou přiměřenou cestu, jak se učit. Obecně platí, že děti se ve škole musejí cítit dobře. Škola je místo, kde se děti nejenom učí, ale kde i žijí.

K základnímu vybavení třídy patří:

ucebna1a.jpg (124627 bytes)

 

- Skříňky nebo regály umožňující umístění pořadačů, odkládacích boxů, časopisů, didaktických her, různých pomůcek (nosiče různých programů a informací - CD, DVD, kazety apod. Jako pomůcky se používají materiály nabízené různými firmami i pomůcky vlastnoručně vyrobené - např. různé kartotéky, přehledy příkladů aj.).
- Regál, kde bude mít každý svou vlastní krabici na věci, které si může nechávat ve škole.
- Místo na běžný spotřební materiál (lepidlo, pastelky, papíry aj.).
- Třídní knihovna, kde jsou knihy využívané při vyučování i knihy, které si děti mohou půjčovat domů.
- K dalšímu vybavení může patřit psací stroj, kazetový radiomagnetofon, diaprojektor, televizor a video, počítače, interaktivní tabule.
- Součástí vybavení učebny jsou i výukové materiály v digitální podobě z otevřených výukových zdrojů.

Uspořádání veškerých prostředků pro práci musí mít srozumitelnou strukturu, aby se žáci v množství materiálu snadno vyznali. Za tím účelem je třeba vymezit "učební zóny" - například pro český jazyk, matematiku, učení o okolním světě, pro hudební výchovu apod.

Učební materiály jsou uložené v šanonech (pořadačích) nebo v odkládacích košících. Zvláštní místo mají týdenní plány žáků, které se ukládají společně s vypracovanými pracovními listy, vypracovanými texty apod. (tzv. žákovská portfólia). Podobně mohou mít žáci uložené i vlastní pracovní pomůcky, které si nemusejí nosit domů.

Ve třídě je třeba vymezit místo na odpočinek, zpravidla je to jeden z rohů místnosti, kde je koberec a kam se umístí pohovka. Takové místo může být pro děti "únikovým prostorem", místem, kde mohou relaxovat. Využívá se i ke společnému čtení nebo povídání, rovněž k vážným rozhovorům, plánování učiva apod.

Stěny třídy se využívají k vyvěšování plakátů a všeho, co si zasluhuje větší pozornost, co napomáhá učení. Jsou to například různá pravidla (pravopisná, přehledy početních operací aj.), výsledky práce apod. Stěny lze využít mnohostranněji než tradiční nástěnku.

Své místo ve třídě mají i výstavky prací, různé pozoruhodnosti vztahující se k učivu apod. Ve třídě musí být květiny, může tam být akvárium, terárium apod.


Vhodná úprava učebny je  podmínkou pro to, abychom mohli prvky otevřeného vyučování, zejména metody volné práce, skutečně realizovat. Vytvořit z "tradiční" třídy místnost pro otevřené vyučování nemusí být příliš složité. Lze začít drobnými úpravami a učebnu postupně vylepšovat.

Jak učebnu přizpůsobit pro otevřené vyučování?

ucebna55.jpg (83713 bytes)

Možnosti úprav učebny, kterou máme pro výuku k dispozici,  vyplývají z reálné situace. Netradiční uspořádání učebny spočívající zpravidla ve zrušení klasických tří řad školních lavic - stolků není prostorově náročné. Na obrázku je jednoduché schéma úpravy třídy pro otevřené vyučování zachovávající počet míst pro 24 žáků. 

Uspořádání stolků musí být  takové, aby podporovalo vzájemnou komunikaci a spolupráci. Učení probíhá lépe při společné práci než v konkurenčním prostředí. Stolky jsou postavené stolky k sobě tak, aby vznikla základní skupinka pro práci (4 místa) nebo jsou k sobě sestaveny 3 stolky (6 míst). Důležité je počítat s proměnným uspořádáním,  aby bylo možné vytvořit prostor například  pro individuální činnost či  různé formy skupinové činnosti.  

 

ucebna66.jpg (102874 bytes)  Tento obrázek z publikace E. Kretta Učíme (se) jinak (Portál, 1995) představuje možnost rychlé úpravy učebny pro frontální výuku na uspořádání pro práci ve čtyřčlenných skupinkách. Takovou úpravu zvládnou žáci během chvilky sami. 

Další příklady uspořádání místnosti pro otevřené vyučování. První dva jsou jsou z příručky pro učitele v Německu, další navrhla paní učitelka Štoudková ze Svitav. Je mnoho možností, jak si třídu pro změněný způsob výuky upravit.

nemsch1.jpg (123643 bytes) nemsch2.jpg (127486 bytes)  csch1.jpg (145295 bytes)

Pohledy do učeben, kde se pracuje podle zásad pro otevřené vyučování:

mistnost_1.jpg (269091 bytes) mistnost_2.jpg (387658 bytes)
 Nizozemská škola, skupina menších dětí Nizozemská škola - práce u stolků ve skupinách, v místnosti je 28 dětí
pril35-1.jpg (440308 bytes) pril36-1.jpg (449294 bytes)
Knihovnička v 5. třídě ZŠ Praha - Braník Základní škola v Hradci Králové - Svobodných Dvorech


ZPĚT na hlavní stránku OTEVŘENÉ VYUČOVÁNÍ